Balans & Resultatenrekening

Balans

Beeld per 31.12.2016 van alle activa en passiva die de VZW bezit.

ACTIVA € 44.907.478
VASTE ACTIVA € 4.629.932
Immateriële vaste activa € 225.283
Materiële vaste activa € 4.393.905
Financiële vaste activa € 10.744
VLOTTENDE ACTIVA€ 40.277.546
Voorraden & bestellingen in uitvoering € 4.512.096
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar € 7.914.800
Liquide middelen € 27.676.373
Overlopende rekeningen € 174.277
PASSIVA€ 44.907.478
Eigen vermogen € 11.979.921
Voorzieningen € 2.413.685
SCHULDEN € 30.513.872
Schulden op ten hoogste 1 jaar € 12.231.672
Overlopende rekeningen € 18.282.200

Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft het resultaat van het ganse jaar 2016 weer voor de VZW Flanders Make. Opbrengsten – kosten = winst van het jaar, dit van 1 januari tot en met 31 december.

Opbrengsten € 13.796.365
Omzet € 12.778.815
FM convenant € 6.228.272
FM niet-convenant € 6.385.733
Lidgelden & overige € 164.809
Andere opbrengsten € 1.017.550
Kosten € 13.124.239
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen € 8.254.406
Werkingskosten € 4.869.833
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening € 672.126